PHP从数组中删除元素的四种方法示例

本文主要介绍PHP从数组中删除元素的四个方法例子。 现在分享给大家,给大家参考参考。 跟着小编一起来看看吧

删除一个元素,且保持原有索引不变

使用 unset 函数,示例如下:

1
2
3
4
5
<?php
  $array = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c");
  unset($array[1]);
        //你想删除的key
?>

输出:
Array (
[0] => a
[2] => c
)

使用 unset 并未改变数组的原有索引。如果打算重排索引(让索引从0开始,并且连续),可以使用 array_values 函数:

1
$array = array_values($array);
输出:
array(2) {
[0]=>
string(1) “a”
[1]=>
string(1) “c”
}

删除一个元素,不保持索引

使用 array_splice 函数,示例如下:

1
2
3
4
5
<?php
  $array = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c");
  array_splice($array, 1, 1);
            // 你想删除的元素的Offset
?>
输出:
Array (
[0] => a
[1] => c
)

按值删除多个元素,保持索引

使用 array_diff 函数,示例如下:

1
2
3
4
5
<?php
  $array = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c");
  $array = array_diff($array, ["a", "c"]);
               // 你想删除的数组元素值values
?>

输出:
Array (
[1] => b
)

与 unset 类似,array_diff 也将保持索引。

按键删除多个元素,保持索引

使用 array_diff_key 函数,示例如下:

1
2
3
4
5
<?php
  $array = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c");
  $array = array_diff_key($array, [0 => "xy", "2" => "xy"]);
                  //你想删除的数组键keys
?>

输出:
Array (
[1] => b
)

与 unset 类似,array_diff_key 也将保持索引。
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助。